Branş Etkinlikleri

FMV Özel Ayazağa Işık Anaokulu eğitim programı belirlenirken eklektik anlayış ile çok çeşitli eğitim sistemleri ve teorileri araştırılarak, kültürel değerlerimize uygun, oyun temelli bir program geliştirilmiştir. Aynı zamanda uluslararası eğitim modelleri de eklektik anlayış çerçevesinde programa dahil edilmiştir. Günlük eğitim programımızın içeriği ise, Türkçe dil etkinlikleri, İngilizce dil etkinlikleri, sanat, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, fen ve matematik etkinlikleri, pratik mutfak uygulamaları, yaratıcı drama,  müzik, bahçe etkinlikleri, aile katılımı ve proje çalışmalarından oluşmaktadır. Ayrıca aylık düzenlenen gezilerle eğitimsel aktiviteler desteklenmektedir.


"Serbest Zaman Etkinliği"nde öğrencilerimiz sınıflarımızdaki ilgi merkezlerinde kendi planlarına uygun olarak oyun oynarlar. Sınıflarımızda sanat merkezi, blok merkezi, dramatik oyun merkezi, fen ve doğa merkezi, kukla merkezi, günlük yaşam becerileri merkezi, kitap merkezi yer almaktadır. Öğrencilerimiz hangi merkezde, nasıl bir oyun oynayacağını planladıktan sonra oyun oynamaktadır. Etkinliğinin sonunda, toplanma zamanında tüm oyuncaklar ve materyaller toplanır. Ayrıca serbest zaman etkinliği, eğitimcilere, çocukları en doğal davranış biçimleriyle değerlendirerek kayıt tutma konusunda fırsat sağlanmış olmaktadır.


 "Türkçe Dil Etkinliği"nde öğrencilerimizin özellikle dil ve sosyal gelişimlerini destelemek amacıyla çeşitli öykü, hikâye ve masal kitaplarının okunması, anlatılması, dramatize edilmesi, resimlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belirlenen herhangi bir konu hakkında düşünme, fikir yürütme, problem çözme, kavram haritası oluşturma çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin yeni bilgiler öğrenmesi, düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve edilen bilgilerin transfer edilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmaların temelinde öğrencimizin anadilini daha etkin bir biçimde kullanabilmesi yer almaktadır.


"Drama Etkinliği"nde öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, duygularını rahatça yansıtabilmelerini sağlayacak çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.


"Sanat Etkinlikleri" öğrencilerimizin temel küçük kas becerilerini, yaratıcılıklarını kullanarak geliştirebilmelerine olanak sağlayan etkinlikler; artık materyallerle çalışmalar, boya çalışmaları, kağıt işleri ve yoğurma maddeleri ile çalışmalar biçiminde planlanarak uygulanmaktadır.


"Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri" öğrencilerimizin ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeyini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir. Yapılan bu çalışmaları aşağıdaki başlıklar halinde özetleyebiliriz:

  • Görsel algılama çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler)
  • İşitsel algılama çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme, seslerle nesneleri ya da nesne resimleri eşleştirme)
  • Dikkat ve bellek çalışmaları
  • Temel kavram çalışmaları
  • Problem çözme çalışmaları
  • El becerisi çalışmaları (çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)
  • Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları
  • Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları

"Fen ve Matematik Etkinlikleri" ile öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini, gözlem ve deney yapma yeteneklerini, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve problem çözebilme becerilerini, merak duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.


"Bahçe Etkinlikleri"nde öğrencilerimizin özellikle fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla her gün düzenli olarak  bahçeye çıkılarak bahçe oyun alanında etkinlikler düzenlenmektedir.
"Geziler" yıl içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini daha zevkli, sağlıklı ve kalıcı hale getirmek için MEB yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda gözlem, inceleme ve araştırma amacıyla planlanmaktadır. Bu geziler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra öğrenci velisinin de izni ile gerçekleştirilmektedir.
Okulumuzdaki yabancı dil eğitiminin temel amacı, öğrencilerimizin uluslararası iletişim dili olan "İngilizce" ile ilk tanışmalarını zevkli bir deneyim haline getirerek çocuklarımızı yabancı dil öğrenmeye teşvik etmektir. Başlangıç noktamız, küçük yaş öğrencilerinin anadil duyarlılığını geliştirmek, çocuklarımıza Türkçe'den başka bir dilin varlığını hissettirmek ve bu dilde iletişim kurmaya istekli olmalarını sağlamaktır.
"Müzik" etkinlikleri ile öğrencilerimizin, müziğin insan yaşamındaki yerini ve önemini kavrayabilmeleri, duyuşsal gelişimlerini desteklemek, gelecekteki bilinçli ve kültürlü dinleyici potansiyelini yetiştirmek amaçlanmıştır. Çocuklarda müzik, hareket ve dil gelişimlerine çok büyük katkısı olan Orff Öğretisi yıl içinde sık sık kullanılarak günlük program içinde yer almaktadır.

"Görsel Sanatlar" etkinliğinin temel amacı, öğrencilerimizin sahip olduğu tüm bireysel özelliklere dayalı olarak ürettikleri çalışmalar ile kendilerini mutlu hissetmelerini, öğrenmeyi, üretmeyi eğlenceli bir yaşam biçimi olarak keşfetmelerini sağlamaktır.
"Beden eğitimi" etkinliği, öğrencilerimizin spora ilk adımlarını atarak fiziksel olarak kendi hareket yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve sporun yaşamlarına kattığı duygu ve becerilerin farkındalığını arttırmaktadır.
"Satranç" etkinliğinin amacı, öğrencilerimizin planlı hareket edebilmelerini, süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmelerini, kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğrenmelerini sağlamaktır.

"Dans" etkinliği ile öğrencilerimizin el ve ayak koordinasyonunu sağlamaları, müzik eşliğinde çeşitli figürlerle dans oluşturmaları ve özgüvenlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.