LİSEMİZDE IB

Özel Erenköy Işık Lisesi Eğitim Felsefesi


Özel Erenköy Işık Lisesi eğitimde "Önce İyi İnsan Yetiştirir" felsefesiyle yüz yılı aşan köklü eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek, evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesi hedeflenir. Bu hedefle çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır, disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir. Bireylerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; öğrencilerin düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

Çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır, disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir ve öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için çalışılır.

Okulumuzun misyonu öğrencilerimizi bir üst kuruma ve yetişkinlik yaşamına hazırlarken; onları anadilinde başarılı, birden fazla yabancı dilde yetkin, farklı kültürlere hoşgörülü, fen ve matematik bilimlerinde geleceğe dönük, edebiyat, sanat ve sporla ilgili, etik değerleri benimsemiş, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen, tarihsel bilince sahip ve toplumsal analiz becerileri gelişmiş, ulusal ve evrensel yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (International Baccalaureate Organization) 
IB 1968 yılında İsviçre, Cenevre'de kar amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olarak kurulmuştur. 3-19 yaşları arasındaki öğrencilere sunduğu dört eğitim programı, bugün 150’den fazla ülkede 5000 okulda uygulanmaktadır. Bu programlar hızla küreselleşen dünyada yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için gerekli entelektüel, kişisel ve sosyal becerileri kazandırmayı hedefler. Tüm etkinliklerin kalbinde eğitim yolu ile daha iyi bir dünya yaratılabileceği inancı yatar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

IB araştırmacı, bilgili ve insancıl; kültürlerarası anlayış ve saygı yolu ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya yaratılmasına katkıda bulunacak genç insanlar yetiştirmeyi hedefler.

IB programlar her IB öğrencisini etkin, duyarlı ve hayat boyu öğrenen, başkalarının da farklılıkları ile haklı olabileceğini kabul eden kişiler olmaları yönünde teşvik eder. 

Uluslararası Bakalorya (IB) ve FMV Erenköy Işık Lisesi
Lisemizin misyonu ile IB misyonu arasındaki paralellik, bu programı uygulama kararı almamızdaki en önemli etkenlerden biridir. Her iki misyon da merkeze öğrenciyi alır ve hedef, öğrencilere kendi kültürlerini bilen ve anlayan dünya vatandaşları olarak yetişmeleri için gerekli ortamı sağlamaktır. 

"Önce iyi insan yetiştirir." sloganıyla okulumuz, insanlık değerlerinin öneminin altını çizer ve bireyin mutluluğunun akademik donanım, duygusal, ruhsal, bedensel sağlık ve toplumsal uyum dengesinin sağlanmasını hedefleyen bütünsel bir yaklaşımla mümkün olacağına inanır.