ATATÜRK'E FAHRİ PROFESÖRLÜK UNVANI VERİLİŞİ

ATATÜRK'ÜN FAHRİ EDEBİYAT PROFESÖRLÜĞÜ

Atatürk, İstanbul Üniversitesinin fahri profesörüydü. Bu paye kendisine o zamanki adı "İstanbul Darülfünunu Medresesi" olan bugünkü Edebiyat Fakültesi tarafından 19 Eylül 1922 tarihinde verilmiştir. Teklif, Yahya Kemal'den gelmiş ve karar ittifak ile alınmıştır. Karar, Mustafa Kemal Paşa'ya aşağıdaki şu yazı ile bildirilmiştir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine,

İstanbul Darülfünunun Edebiyat Medresesi Meclisi Müderrisleri 19 Eylülde akdettiği celsede Zât-ı Müncî-i kumandanîlerini fahrî müderrisliğe müttefikan intihap etmekle kesb-i fahreyler.

İstanbul Darülfünunu

Edebiyat Medresesi Riyaseti

Necip Asım

 

Mustafa Kemal Paşa, bu jeste 13 Ekim 1922 tarihinde aşağıdaki telgrafla cevap vermiştir:

Türk harsının mihrakı olan Medreseniz fahri müderrisliğine intihabımdan dolayı meclisinize teşekkür ederim. Eminim ki, millî istiklâlimizi ilim sahasında fakülteniz ikmal edecektir. Bu şerefli tekâmülün husulünü deruhte eden heyetiniz arasında bulunmak bence bais-i iftihardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal

 

Necip Asım, İzmirli Hakkı ve Şemseddin (Günaltay) Beyler tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya takdim edilen diplomada şunlar yazılıdır:

İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Meclis-i Müderrisini 19 Eylül 1338 tarihinde akdettiği içtimâda Millî Mücadelenin büyük kahramanı ve yeni Türk Devleti'nin müessisi olan Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Türk Milletinin ve Türk harsının istiklâlini müeyyid İslâm kavimlerinin halâsına müteveccih olan tarihî mesaisini takdir ve tebcil ettiğinin bir delili olmak üzere Edebiyat Medresesi fahri müderrisliği unvanını tevcihe karar vermiştir.

Euro.Message madebycat