ECIS

ECIS (CIS) nedir?

ECIS (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği) 1965 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen ve üyelik bazında faaliyet gösteren, uluslararası okullarla ilgili kurulmuş en büyük birliktir. Dünyanın birçok farklı bölgesinden İlköğretim ve lise düzeyinde 436'dan fazla okul ECIS'e üyedir. Bu kuruluşun sunduğu hizmetler şöyle özetlenebilir:

 • Okullara, öğretim kadrolarını oluşturmada yardımcı olmak,
 • Öğretmenler için hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlemek,
 • Hazırladığı yayınlar ve kaynaklarla bilgilendirme işlevini yerine getirmek,
 • Okulları akredite etmek (ECIS bu işlevini 1972'den beri sürdürmektedir).

"Avrupa Uluslararası Okullar Birliği" (ECIS) 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren faaliyetlerini Uluslararası Okullar Birliği (CIS) adı altında sürdürmeye başlamıştır. Akredite okulların bu değişiklik nedeniyle güçlük yaşamamaları için yumuşak bir geçiş öngörülmüş, okullara adaptasyon için zaman tanınmıştır.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon sözcüğünün sözlük anlamı "denklik"tir. ECIS'in sunduğu akreditasyon hizmeti bağlamında denklik, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan okulların belirli bir kalitede eğitim verdiğinin ECIS gibi yetkili ve saygın bir kuruluş tarafından onaylanmasını içerir.

Akreditasyonun amacı nedir?

 • Okulun, eğitim – öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içinde olmasını sağlamak;
 • Okulun açık bir şekilde belirlenmiş hedefler / standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim – öğretim programı sunmasını garanti altına almak;
 • Tüm okul toplumunun, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını ve sürekli gelişim içinde bunları mükemmelleştirmesini sağlamak; ve
 • Okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırmasına ve global ortamda kendini sınamasına olanak vermektir.

Akreditasyonun kuruma ve kurumun öğrencilerine sağladığı yararlar nelerdir?

 • Bir okulun Akreditasyon almış olması, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişilere, eğitim kurumlarına ve üniversitelere o okulla ilgili son derece olumlu bir mesaj verir;
 • Akreditasyon süreci uyarınca titizlikle hazırlanan öz-değerlendirme raporu okulun gelişimine çok önemli bir katkı sağlar;
 • Akreditasyon süreci okulun çeşitli bölümleri arasındaki uyumu ve iletişimi kuvvetlendirir;
 • Okul dışındaki bir merci tarafından yapılan bu nesnel değerlendirme birçok yararlı ve yapıcı öneri doğurur;
 • Akreditasyon süreci okulun, dünyadaki diğer okullarla iletişim kurmasına fırsat sağlar;
 • Akreditasyon sürecinin bir parçası olan öz-değerlendirme çalışması ve yapılan inceleme ziyaretleri sonrasında ECIS'in okula sunduğu raporlar sonucunda okul ileriye dönük planlar hazırlayabilir;
 • Okulun tüm yönleri, yüksek standartlara uyarlanmış olur;
 • Okulun tüm yönleriyle ilgili bilgiler bilgisayar ortamında kayıt altında tutulur;
 • Okul toplumunun üyeleri eksik ve zayıf noktalarının farkına varır ve bunları düzeltme konusunda sürekli bir çaba içerisine girer;
 • Kurumdaki herkes kendini ve kurumu sorgular ve değerlendirir.

Akreditasyon sürecinin aşamaları nelerdir?

 1. Okul akreditasyon sürecine başlama isteğini ECIS'e bildirerek başvuruda bulunur; yanıtlanması gereken 140 soruyu içeren ön bilgi raporunu hazırlayarak ECIS'e sunar.
 2. Ön bilgi raporunun kabul edilmesi durumunda ECIS okula "Ön inceleme ziyareti" yapmak üzere bir görevli gönderir. İnceleme ziyaretini yapan kişi gözlemlerine ve okul toplumunun üyeleriyle yaptığı görüşmelere dayanarak bir Ön-rapor hazırlar ve Akreditasyon Üst Kurulu'na sunar. Bu aşamada Akreditasyon Üst Kurulu:
  • Ön-raporun olumlu olması durumunda okulun akreditasyon çalışmalarına öz-değerlendirmeyle başlamasına onay verebilir;
  • Öz Değerlendirme Süreci için gerekli alt yapı yeterli değildir - en az bir yıl ek süre içinde hazırlanma sürecinizi tamamlayınız diyebilir; veya
  • Başvuruyu reddedebilir.
 3. Öz değerlendirme sürecine başlama onayının alınması durumunda aşağıdaki aşamaları içeren bu titiz çalışmaya start verilir.
  • Yürütme Kurulunun kurulması (8 kişi)
  • Alt komitelerin (50 komite x 5 / 6 kişi = ort. 300 kişi) kurulması
  • Her komitenin Standartları (417 standart) ve Uygulama Değerlendirme Kriterlerini (1416 kriter) özümsemesi
  • Okulun standartlara ve kriterlere göre ne durumda olduğuyla ilgili verilerin toplanması
  • Komitenin Standart ve Kriterlerle ilgili ilk öz-değerlendirmesi
  • Her Standart ve kriterlerin altında yer alan konuların iyileştirilmesi
  • Standart ve kriterlerin tekrar değerlendirilmesi
  • Çok iyi" ve "Standartın / kriterin altında" olarak yorumlanan alanlar için açıklamaların yazılması
  • Zayıf noktaların - Güçlü noktaların - Gelişme için plan ve önerilerin yazılması
  • Tüm komitelerin raporlarının bir araya getirilmesi
  • Ana raporun yazılması

Öz-değerlendirme çalışmasına okul toplumunun tüm üyeleri katılır (öğretmenler, idareciler, öğrenciler, veliler, yönetim kurulu üyeleri, destek birimlerde çalışan personel). Bu çalışmada, okul, ECIS'in belirlemiş olduğu 16 alanda kendisinin ne derecede başarılı olduğunu, gelişme fırsatlarının neler olabileceği değerlendirir; ECIS'in standartlarına göre durumunu ve gelişmek için neler yapması gerektiğini belirler.

Sözü edilen 16 alan şunları içerir:

 • a. Felsefe ve Hedefler
 • b. Organizasyon ve İdare
 • c. Öğretim Kadrosu
 • d. İlköğretim Ana – Hazırlık Sınıfları Öğretim Programı
 • e. İlköğretim 1. – 5. Sınıflar Öğretim Programı
 • g. Lise Öğretim Programı
 • h. Özel Eğitim
 • i. Rehberlik Hizmetleri
 • j. Sağlık Hizmetleri ve Güvenlik
 • k. Öğrenci Hizmetleri
 • l. Öğrenci Yaşamı
 • m. Kütüphane / Medya Merkezi
 • n. Okulun Fiziki Olanakları
 • o. Finans ve Finans Yönetimi
 • p. Öğrencilerin Ölçme – Değerlendirmesi

Öz Değerlendirme sürecinin ana amacı, ECIS standartlarına ve kriterlere uyulamadığı saptanan alanlarda iyileştirme çalışması yapmaktır. KALİTEYE ULAŞMAK TAM OLARAK AKREDİTASYONUN BU AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKAR.

 1. Okulun Öz-değerlendirme raporunun kabul edilmesi durumunda dünyanın çeşitli yerlerindeki okullarda görev yapan seçkin eğitimcilerden oluşan bir ekip okula bir inceleme ziyareti gerçekleştirir. Ziyaret sırasında ekip üyeleri okulun tüm kadrosuyla görüşmeler yapar, tüm kampüste ders içi ve ders dışı gözlemlerde bulunur, Öz-değerlendirme raporuna konu olan kayıtları inceler. Tüm bu incelemelerin sonunda okulla ilgili bir rapor hazırlar.
 2. Ziyaret Ekibinin Raporu ECIS Akreditasyon Üst Kurulunda görüşülür. Raporun Üst Kurulda görüşülmesi sonucunda okulla ilgili şu kararlar alınabilir:
  • Akreditasyon verilmemesi
  • Akreditasyonun bazı nedenlerden dolayı geciktirilmesi
  • Özel koşullarla akreditasyon verilmesi
  • Kurumun akredite edilmesi

Burada alınan karara göre okul akredite edilir, süreçten çıkarılır veya kendisini geliştirmesi için süre tanınır.

 1. Akreditasyon, devamlı bir süreçtir. Bir okulun akredite edilmesi, bu süreç içerisindeki çalışmalarının sona erdiği anlamını taşımaz. Akreditasyon alan okul bir yıl sonra, ziyaret raporunda belirtilen tavsiyeleri ne derecede yerine getirmiş olduğu konusunda bir rapor hazırlamak ve ECIS'e sunmak zorundadır. Akreditasyonu almasından beş yıl sonra ise tüm standartlarla ilgili bir rapor daha sunar ve küçük bir ekip ziyaretini (2 – 5 kişi) konuk eder. Onuncu yılda ise tüm sürecin yeniden ve baştan sona tekrarlanması için çalışmalara başlanır. KALİTENİN KALICILIĞINI SAĞLAYAN, AKREDİTASYON SÜRECİNİN DEVAMLILIĞIDIR.

www.ecis.org

Euro.Message madebycat